بخش های مرتبط
پيام
ساعت دماسنج
+ تعداد مربع‌هايي را که مي‌توان با اتصال چهار نقطه ايجاد نمود چندتاست؟
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
جزر و مد
من حساب کردم *31 تا* شد
9 تا
جزر و مد
بايد حتما اندازه تمام ضلع هاش برابر باشه؟ آخه دو نقطه از بالا و پايين شکل هم با هم مستطيل تشکيل ميدن
ساعت دماسنج